Новини

Курсове през април по Наредба 8121з-1100 и Регламент ЕО 304/2008

picture
Сподели Туит

Уважаеми колеги и партньори, „Сектрон” ООД съвместно с Център за професионално обучение към СОТ 161 обявява курсове за първоначално обучение / ресертифици-ране по чл. 6, т.1 и т.2 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. -"Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топли-на и пожарни кранове." и чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дей-ности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове. Курсовете ще се провеждат в малки групи при спазване на изисква-нията за необходимата дистанция в учебните зали. Всички курсисти-те са задължени да спазват всички препоръки за безопасност, с кои-то ще бъдат запознати в началото на курса. Предвид динамичната обстановка в страната си запазваме правото да променим датите, мястото или изискванията към курсистите в кратки срокове. Към момента занятията са планирани да бъдат проведени в централ-ният офис на „Сектрон“ ООД, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52, сграда Сектрон. Датите и мястото на курсовете ще бъдат препотвърдени 1 седмица преди започването им.

Курс за поддръжка и обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове

Опреснителен курс по Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. 

Курс за първоначално обучение по Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г.

Този курс е необходим за  сертификация по смисъла на чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове.
Пълна информация за процедурата по издаване на разрешително може да откриете в т.5 Документи за правоспособност (сертификати) за работа със системи с флуорсъдържащи парникови газове на уеб сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Курсът е създаден за всички притежатели на удостоверения за завършен курс по Наредбата за поддържане на пожароизвестителни системи, чиято валидност от 5 години изтича. След изтичането им е необходимо да изкарат опреснителен курс, за да получат ново удостоверение, което също ще бъде с валидност 5 години

Този курс е необходим за всеки инсталатор или фирма, която желае да кандидатства за лиценз за упражняване на дейности по "Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове."

20 март 2024 г.

08 април 2024 г.

12 април 2024 г.

2 дни

4 дни

10 дни

 Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

Копие от удостоверение за завършен първоначален курс по чл.6 т.1 на Наредба 8121-1100
Копие от диплома за завършено образование (минимум средно)
1бр снимка паспортен формат
Медицинска бележка от личен лекар, че курсистът е "клинично здрав"
Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

Копие от диплома за завършено образование (минимум средно)
 1бр снимка паспортен формат
Медицинска бележка от личен лекар, че курсистът е "клинично здрав"
 Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

Запиши се тук за курса на 20 март 2024 г.

Запиши се тук за курса на 08 април 2024 г.

Запиши се тук за курса на 12 април 2024 г.

Цената за обучение на 1 курсист е 400 лв.

Цена за обучение на 1 курсист е 590 лв. без ДДС.

Цената за обучение на 1 курсист е 1150 лв. без ДДС.
При 2-ма или повече кандидати цената е 1100 лв. без ДДС.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 20 лв.
Таксата за изпита се заплаща по сметка на  АМВР след приключване на обучението.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.
Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.
Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението.

След записване в регистрационната форма в рамките на 3 работни дни ще получите проформа фактура, по която да извършите плащане за да гарантирате мястото си на курса. Сумата се превежда по банковата сметка на Сектрон ООД, като в описание запишете номера на проформа фактурата ви и/или вида на курса, който плащате- "Начален", "Опреснителен" или "Парникови газове".
Сектрон ООД
IBAN: BG59RZBB91551060293012
BIC : RZBBBGSF
Банка: Райфайзен Банк АД

Занятията се провеждат всеки ден включително събота и неделя м/у 9:00 и 18:00ч. в централният офис на „Сектрон“ ООД, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52, сграда Сектрон от преподаватели от Академията на МВР.

Фирма „Сектрон” си запазва правото да промени датата на стартиране на курса до набиране на минимален брой курсисти или при промяна в условията за провеждане на обучения съгласно противоепидемиологичните изисквания на РЗИ и МЗ.